Wczytuję dane...

Ex-ATEX

Co znaczy oznaczenie ATEX, EX ?

ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) - dyrektywa Unii Europejskiej, definiująca wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania szczegółowe podane są w normach powiązanych z tą dyrektywą, natomiast wymagania, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami mogą być przedmiotem regulacji wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych krajach członkowskich. Regulacje te nie mogą jednak być sprzeczne z dyrektywą, oraz nie mogą zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE, więc każdy produkt "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej uzyskać od producenta znak CE i przejść procedurę oceny zgodności z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej" (jednostki notyfikowanej).

Klasyfikacja ta została zdefiniowana w Załączniku nr I do dyrektywy 99/92/EC ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O minimalnych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy pracy w obszarach z atmosferą wybuchową". Przestrzenie, w których występuje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje nas zarówno o rodzaju zagrożenia, jak i jego intensywności. Za zaklasyfikowanie przestrzeni do odpowiedniej strefy są odpowiedzialni: inwestor, projektant obiektu budowlanego oraz jego użytkownik końcowy.

Rodzaj

zagrożenia

Opis

zagrożenia

Oznaczenie

strefy

Kategoria

urządzenia

Występowanie

atmosfery wybuchowej

G Gazy, ciecze i ich opary 0 1 Ciągłe, zagrożenie utrzymuje się przez długi czas
1 2 Sporadyczne, zagrożenie może się pojawić w normalnych warunkach
2 3 Rzadkie, nie występuje w warunkach normalnej pracy, jeżeli wystąpi, to przez krótki okres
D Palne pyły 20 1 Ciągłe, zagrożenie utrzymuje się przez długi czas
21 2 Sporadyczne, zagrożenie może się pojawić w normalnych warunkach
22 3 Rzadkie, nie występuje w warunkach normalnej pracy, jeżeli wystąpi, to przez krótki okres

1 Oznaczenie CE
2 Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej
3 Symbol wykonania przeciwwybuchowego
4 Grupa wybuchowości
5 Kategoria urządzenia
6 Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
7 Podgrupa wybuchowości
8 Klasa temperatur
Sortuj według:
Wyświetl po produktów

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *