Dotacje dla MDP 2021

0
Dotacje dla MDP

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Dotacje będą udzielane i rozliczane w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm. ), a w zakresie w nich nieuregulowanym, z zachowaniem niżej wymienionych zasad i szczegółowego trybu postępowania. 

Do doprecyzowania niniejszych zasad i trybu postępowania oraz udzielania wyjaśnień w związku z ich stosowaniem, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, umocowany pozostaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej KG PSP.

Stronami umowy o realizację zadania publicznego będą:

 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej Zleceniodawcą, reprezentowany przez KG PSP, który działa w niżej opisanym postępowaniu z upoważnienia Zleceniodawcy, oraz 
 2. jednostka ochotniczej straży pożarnej (osp) i/lub związek ochotniczych straży pożarnych, zwane dalej Zleceniobiorcą. 

Stosownie do art. 11c ustawy w zw. z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 151 ustawy o finansach publicznych minister właściwy do spraw wewnętrznych, w przypadkach dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, może zlecać m.in. jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961, z późn. zm.), realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, przyznając jednocześnie dotację celową na realizację tych zadań. Zawarcie umowy o powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego, zwanej dalej umową, musi być poprzedzone złożeniem oferty realizacji zadania publicznego, zwaną dalej ofertą, (art. 14 ust. 1 w zw. z art. 11c ustawy). 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku do umowy należy załączyć umowę zawartą pomiędzy Zleceniobiorcami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Zleceniobiorcy składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy (art. 14 ust. 4 i 5 ustawy). 

OPIS POSTĘPOWANIA

Ustalenie potrzeb Zleceniobiorców

 1. KG PSP opracowuje propozycję zakresu przedmiotowego dotacji oraz propozycję podziału środków finansowych. 
 2. KG PSP przekazuje Zleceniodawcy propozycje, o których mowa w ust. 1, do zatwierdzenia.
 3. KG PSP dokonuje podziału limitu dotacji na poszczególne województwa:
  1. wydatki majątkowe w kwocie 21 375 tys. zł - proporcjonalnie wg liczby jednostek osp nienależących do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zwanego dalej ksrg, 
  2. wydatki bieżące w kwocie 14 625 tys. zł - proporcjonalnie wg liczby jednostek osp nienależących do ksrg,
  3. pozostałe wydatki w kwocie 3 000 tys. zł (wydatki bieżące) proporcjonalnie wg liczby jednostek osp, na dofinansowanie:
   • a) Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
   • b) zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTiF , 
   • c) zakupu wyposażenia osobistego i umundurowania dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
   • d) zakupu wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
   • e) zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestr młodzieżowych.

    W przypadku braku możliwości realizacji któregokolwiek z zadań wymienionych pod lit. a-b, ze względu na trwający stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, niewykorzystane środki zostaną przeznaczone dodatkowo na realizację zadań wymienionych pod lit. c-e.

 4. Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej PSP, otrzymują do podziału limit środków dotacji na dofinansowanie Zleceniobiorców na terenie województwa, w tym na wydatki bieżące i majątkowe.
 5. Komendanci powiatowi/miejscy PSP, w porozumieniu z właściwymi terytorialnie zarządami oddziałów powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej ZOSP RP, opracowują zestawienie zweryfikowanych potrzeb przedstawionych przez Zleceniobiorców z terenu powiatu i przekazują je do właściwego komendanta wojewódzkiego PSP. 
 6. Komendanci wojewódzcy PSP weryfikują potrzeby zgłoszone przez komendantów powiatowych/miejskich PSP i w porozumieniu z właściwymi terytorialnie zarządami oddziałów wojewódzkich ZOSP RP dokonują podziału limitu środków na poszczególne powiaty.
 7. W przypadku braku porozumienia przy sporządzeniu zestawienia, o którym mowa w ust. 5, rozstrzyga komendant wojewódzki PSP.
 8. W przypadku braku porozumienia przy podziale limitu środków, o którym mowa w ust. 6, rozstrzyga KG PSP.

  Udzielenie dotacji – zawarcie umowy (możliwość zawarcia umowy w formie papierowej lub w wersji elektronicznej w Systemie Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych)

 9. Opracowaną ofertę Zleceniobiorca przedkłada za pośrednictwem komendanta powiatowego/miejskiego PSP. 
 10. Dane zawarte w ofercie – po ich zweryfikowaniu do wysokości otrzymanego limitu środków – są wprowadzane przez komendanta powiatowego/miejskiego PSP do Systemu Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 11. Po akceptacji przez właściwego komendanta wojewódzkiego PSP i KG PSP danych w ww. systemie, komendant powiatowy/miejski PSP przygotowuje projekt stosownej umowy.
 12. Komendant powiatowy/miejski PSP przekazuje komendantowi wojewódzkiemu PSP do zaakceptowania podpisane przez Zleceniobiorców projekty umów. 
 13. Komendant wojewódzki PSP przekazuje zaakceptowane projekty umów do KG PSP. 
 14. Umowę ze Zleceniobiorcą podpisuje Zleceniodawca reprezentowany przez KG PSP i przekazuje Zleceniobiorcy jeden egzemplarz podpisanej umowy za pośrednictwem właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego PSP. 
 15. KG PSP przekazuje środki finansowe określone w umowach na wskazane rachunki bankowe Zleceniobiorców.
 16. KG PSP przekazuje Zleceniodawcy zbiorczą informację o zawartych umowach – w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału.

  Rozliczenie dotacji - (możliwość rozliczenia dotacji w formie papierowej lub w wersji elektronicznej w Systemie Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych)

 17. Zleceniobiorcy zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, zwanego dalej sprawozdaniem, w trybie i na zasadach określonych w umowie i do przedłożenia go do zaopiniowania komendantom powiatowym/miejskim PSP.
 18. Sprawozdanie powinno być zaopiniowane przez właściwego komendanta powiatowego/miejskiego PSP w formie pisemnej. Przedmiotową opinię należy dołączyć do sprawozdania. 
 19. Komendant powiatowy/miejski PSP przesyła sprawozdanie wraz z opinią w terminie 14 dni roboczych do KG PSP, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP. 
 20. KG PSP dokonuje oceny prawidłowości wykonania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym oraz zatwierdza sprawozdania w terminach określonych w odrębnych przepisach. 
 21. KG PSP przekazuje informację o zatwierdzeniu sprawozdań komendantom powiatowym/miejskim PSP, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP.
 22. W przypadku stwierdzenia, na podstawie otrzymanego sprawozdania, że dotacja została wykorzystana  w całości lub w części niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości, a także  w przypadku niewykorzystania dotacji w terminie realizacji zadania, KG PSP określi kwotę dotacji przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki. KG PSP może stosować ulgi w spłacie należności z tytułu zwrotu dotacji. KG PSP przedstawia do podpisu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osoby przezeń upoważnionej, wraz z aktami sprawy, projekt stosownej decyzji lub innego dokumentu, sporządzanego w trybie uregulowanym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.). 
 23. KG PSP przekazuje Zleceniodawcy informację o zatwierdzeniu rozliczenia udzielonych dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym – w terminie do 30 kwietnia 2022 roku. 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Umundurowanie i wyposażenie osobiste dla członków MDP

 1. bluza MDP
 2. buty dla MDP (w tym sportowe)
 3. czapka strażacka MDP
 4. hełm strażacki młodzieżowy MDP
 5. koszula MDP
 6. koszulka t-shirt z haftem MDP
 7. pas MDP
 8. rękawice ochronne dla MDP
 9. toporek z futerałem
 10. ubranie koszarowe MDP
 11. ubranie treningowe (dres)

Wyposażenie do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP

 1. chorągiewka sędziowska
 2. chorągiewka startowa
 3. drewniana drabiniasta ściana
 4. gaśnica
 5. hydronetka metalowa MDP
 6. klaps sportowy drewniany
 7. klucz do łączników
 8. kładka
 9. linka ratownicza 20 m
 10. linki do stanowiska węzłów
 11. listwa
 12. łącznik startowy
 13. noszak do węży
 14. opaska sędziowska
 15. oznaczenia funkcyjne - numery startowe
 16. pałeczka sztafetowa - prądownica PW-52
 17. płotek drewniana ściana
 18. płotek lekkoatletyczny
 19. płyta pod wąż i gaśnicę
 20. podpinka linkowa
 21. pojemnik na noszaki
 22. prądownica PW-52/R
 23. prądowniczka do hydronetki MDP
 24. rozdzielacz
 25. rów wodny
 26. rysunki do stanowiska przyrządów i armatur
 27. rysunki do stanowiska węzłów
 28. smok ssawny 110
 29. stanowisko przyrządów i armatur
 30. stanowisko węzłów
 31. stojak z poprzeczką
 32. tabliczki informacyjne - oznakowanie torów
 33. tabliczki informacyjne - start,meta
 34. tabliczki informacyjne - strefy zmian
 35. tabliczki informacyjne - sztafeta MDP
 36. tarcza nalewowa
 37. taśma pomiarowa
 38. taśma poprzeczna
 39. tunel
 40. wąż do hydronetki MDP W-25
 41. wąż tłoczny W 52-15 ŁA
 42. wąż W 52-15 ŁA spięty noszakiem
 43. wiadro
 44. wykładzina ażurowa
 45. wykładzina ażurowa pod hydronetkę
 46. wykładzina do tunelu
 47. wykładzina tartanowa na kładkę
 48. zbieracz

Instrumenty muzyczne/akcesoria dla orkiestr

 1. akcesoria do instrumentu muzycznego
 2. instrument muzyczny
 3. pokrowiec na instrument muzyczny
 4. pulpit nutowy

 

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTiF.

Nasza oferta:

WSZYSTKO DLA MDP i DDP

Sprzęt dla MDP

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe:

 

Komentarze do wpisu (0)

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium